Loading...
Help
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA
1. Identyfikacja wniosku o dofinansowanie
Rodzaj zgłoszenia
Numer wniosku: Suma kontrolna wniosku:
Numer wniosku o dofinansowanie
Data wpływu
Data rozpoczęcia weryfikacji
Data zakończenia weryfikacji
Data zatwierdzenia wniosku
Status wniosku
2. Informacje ogólne o projekcie
Program operacyjny
Oś priorytetowa
Działanie
Poddziałanie
Numer naboru
Tytuł projektu
Nazwa Beneficjenta
Kwota wydatków kwalifikowalnych
Dofinansowanie
Krótki opis projektu
Rodzaj projektu
Okres realizacji projektu od
do
Okres kwalifikowalności wydatków w projekcie od
do
Duży projekt
Partnerstwo publiczno-prywatne
Typ projektu
Grupa projektów
Powiązanie ze strategiami
3. Klasyfikacja projektu
Zakres interwencyjny (dominujący)
Zakres interwencyjny (uzupełniający)
Forma finansowania
Typ obszaru realizacji
Rodzaj działalności gospodarczej
Temat uzupełniający
4. Informacje o Beneficjencie
Nazwa Beneficjenta
Krótki opis Beneficjenta
Partner wiodący
Forma prawna Beneficjenta
Forma własności
Typ Beneficjenta
NIP
REGON
Dominujący kod PKD
Możliwość odzyskania VAT
Status Beneficjenta na dzień składania wniosku
Adres siedziby
Kraj Miejscowość Kod pocztowy
Ulica Numer domu Numer lokalu
Adres e-mail Adres ePUAP Telefon Faks
Adres korespondencyjny
Kraj Miejscowość Kod pocztowy
Ulica Numer domu Numer lokalu
Adres e-mail Adres ePUAP Telefon Faks
Osoby upoważnione do kontaktu
Imię Nazwisko Stanowisko
Adres e-mail Numer telefonu Numer faksu
 
 
5. Partnerzy
Projekt partnerski
Numer partnera
Nazwa partnera
Krótki opis partnera
Partner wiodący
Opis sposobu wyboru Partnera oraz uzasadnienie dla jego wyboru
Data podpisania porozumienia lub umowy o partnerstwie
Forma prawna partnera
Forma własności
Typ Partnera
NIP
REGON
Dominujący kod PKD
Czy Partner Wnioskodawcy jest podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków w projekcie
Czy Partner Wnioskodawcy uczestniczy w osiągnięciu wskaźników
Możliwość odzyskania VAT
Status partnera na dzień składania wniosku
Adres siedziby
Kraj Miejscowość Kod pocztowy
Ulica Numer domu Numer lokalu
Adres e-mail Adres ePUAP Telefon Faks
$xforms-template-label$ $xforms-template-label$
6. Szczegółowy opis projektu
Cele projektu - ogólne i szczegółowe
Identyfikacja zasobów objętych projektem
Znaczenie udostępnianych zasobów
Identyfikacja grupy docelowej
Opis planowanych działań
Wpływ cyfrowego udostępniania ISP na osiągnięcie jasnookreślonych i istotnych społecznie lub ekonomicznie celów
7. Miejsce realizacji projektu w podziale na Beneficjenta i Partnerów
Projekt realizowany na terenie całego kraju
Województwo Powiat Gmina
$xforms-template-label$ $xforms-template-label$
8. Lista mierzalnych wskaźników projektu
8a. Dla całego Projektu
Wskaźniki kluczowe
Wskaźniki produktu
Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego
Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Wartość docelowa
Wskaźniki specyficzne dla programu
Wskaźniki produktu
Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego
Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Wartość docelowa
Wskaźniki specyficzne dla projektu
Wskaźniki produktu
Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego
Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Wartość docelowa
 
 
8b. W podziale na Beneficjenta i Partnerów
Wskaźniki kluczowe
Wskaźniki produktu
Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego
Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Wartość docelowa
Wskaźniki specyficzne dla programu
Wskaźniki produktu
Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego
Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Wartość docelowa
Wskaźniki specyficzne dla projektu
Wskaźniki produktu
Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego
Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Wartość docelowa
8c. Uzasadnienie wartości docelowej wskaźników
Uzasadnienie wartości docelowej wszystkich wskaźników
Sposób pomiaru wszystkich wskaźników
9. Model udostępnienia zasobów
Opis prawnego modelu udostępnienia zasobów
Zakres bezpłatnego cyfrowego udostępniania zasobów objętych projektem
10. Standard udostępnionych zasobów
Poziom dostępności zasobów względem wymagań zgodnych ze standardem dostępności oraz zgodnych z wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności
Poziom otwartości zasobów udostępnionych w projekcie w skali 5 Star Open Data
Zakres udostępnionych danych surowych/źródłowych
11. Pomoc publiczna i pomoc de minimis
Pomoc publiczna
Charakter wsparcia
11a. Schemat pomocy
Regionalna pomoc inwestycyjna na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020
Pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020
Pomoc na szkolenia na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020
Pomoc indywidualna podlegająca notyfikacji do Komisji Europejskiej
11b. Pomoc publiczna / pomoc de minimis uzyskana przez Wnioskodawcę i Partnerów
Kwota pomocy de minimis otrzymanej w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych związanych z projektem, którego dotyczy wniosek (w PLN)
Kwota pomocy publicznej otrzymana w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych związanych z projektem, którego dotyczy wniosek (w PLN)
Łączna kwota brutto pomocy de minimis uzyskana w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych (w EUR)
12. Wpływ Projektu na zasady horyzontalne Unii Europejskiej wymienione w rozporządzeniu 1303/2013
Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn
Zgodność projektu z zasadmi dotyczącymi zrównoważonego rozwoju
13. Komplementarność projektu z innymi projektami realizowanymi w latach 2007-2013 oraz 2014-2020
Powiązanie projektu z innymi projektami realizowanymi w latach 2007-2020
Podmiot realizujący lub typ podmiotu
Nazwa/tytuł projektu lub typ projektu
Numer umowy o dofinansowanie/porozumienia
Wartość ogółem
Okres realizacji od
do
Stan realizacji
Opis rodzaju powiązania
$xforms-template-label$ $xforms-template-label$
Rozwiązanie alternatywne na wypadek opóźnień lub braku realizacji projektów warunkujących powodzenie danego projektu
Wpływ Projektu na realizowane lub planowane do realizacji projekty
Uzasadnienie niepowtarzalności udostępnianych treści w kontekście produktów innych projektów z lat 2007-2020
14. Instrumenty finansowe
Instrumenty finansowe
15. Projekt generujący dochód
Projekt generujący dochód
Luka w finansowaniu (%)
Wartość wydatków kwalifikowanych przed uwzględnieniem dochodu
Wartość generowanego dochodu
16. Przygotowanie do realizacji projektu
Zgodność realizacji projektu z metodyką zarządzania projektami
Zapotrzebowanie w zakresie usług obcych
Przygotowanie do realizacji pod względem zgodności z otoczeniem prawnym
Doświadczenie instytucjonalne własne lub partnerów w realizacji projektów dotyczących cyfrowego udostępniania zasobów nauki
Wpisywanie się ISP udostępnianych cyfrowo w ramach projektu w jeden z priorytetowych obszarów mających szczególne znaczenie dla ponownego wykorzystania ISP
17. Zakres rzeczowy projektu
Zadanie Nazwa zadania Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/czas realizaji/podmiot działania Wydatki rzeczywiście poniesione Wydatki rozliczane ryczałtowo Podmioty biorące udział w realizacji zadania
 
 
18. Zadania projektu i kamienie milowe
Zadanie/kamienie milowe Data rozpoczęcia Czy kamień oznacza zakończenie zadania? Planowana data zakończenia Data punktu krytycznego Data punktu ostatecznego
--
--
$xforms-template-label$ $xforms-template-label$
19. Trwałość organizacyjna, techniczna i finansowa efektów realizacji projektu
20. Zakres finansowy
WYDATKI RZECZYWIŚCIE PONIESIONE
Kategoria kosztów Podkategoria Nazwa kosztu w ramach danej kategorii/podkategorii kosztów Cross-financing Podmiot ponoszący wydatek Ilość sztuk Cena jednostkowa Razem
Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie
$xforms-template-label$ $xforms-template-label$
Suma
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione, w tym:
WYDATKI ROZLICZANE RYCZAŁTOWO
Rodzaj ryczałtu Nazwa ryczałtu Informacje dotyczące ryczałtów Pomoc de minimis Podmiot ponoszący wydatek Razem
Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie
Stawka ryczałtowa (%)
$xforms-template-label$ $xforms-template-label$
Suma
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo, w tym:
OGÓŁEM WYDATKI
Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie
Ogółem w projekcie
w tym koszty bezpośrednie, w tym:
w ramach zadań
Zadanie Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie
w ramach kategorii kosztów
Kategoria kosztów Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowane Udział %
w ramach kategorii kosztów podlegających limitom
Kategoria kosztów podlegająca limitom Wydatki kwalifikowane Udział %
20a. Uzasadnienie wysokości planowanych kosztów w podziale na zadania
Zadanie Uzasadnienie
20b. Uzasadnienie wysokości planowanych kosztów w podziale na kategorie
Kategoria kosztów Uzasadnienie
20c. Uzasadnienie dla cross-financingu
20d. Metodologia wyliczenia dofinansowania w ramach wydatków objętych pomocą publiczną i pomocą de minimis
20e. Uzasadnienie kosztów pośrednich
21. Montaż finansowy
Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Procent dofinansowania Wkład UE Procent dofinansowania UE Wkład własny
22. Źródła finansowania wydatków dla całego projektu (w PLN)
Nazwa źródła finansowania wydatków Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowane
Środki wspólnotowe
Krajowe środki publiczne, w tym:
- budżet państwa
- budżet jednostek samorządu terytorialnego
- inne krajowe środki publiczne
Prywatne
Suma
- w tym EBI
22a. Źródła finansowania wydatków w podziale na Beneficjenta i Partnerów (w PLN)
Nazwa źródła finansowania wydatków Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowane
Środki wspólnotowe
Krajowe środki publiczne, w tym:
- budżet państwa
- budżet jednostek samorządu terytorialnego
- inne krajowe środki publiczne
Prywatne
Suma
- w tym EBI
23. Budżet projektu z uwzględnieniem kwot podatku VAT
Kategoria Ogółem
Wydatki kwalifikowane
- w tym VAT
Wydatki niekwalifikowane
Wydatki ogółem
24. Koncepcja promocji projektu
Opis planowanych działań informacyjno-promocyjnych
Rodzaj projektu
Obowiazki Beneficjenta
Rekomendowane (dodatkowe) działania informacyjne i promocyjne (Beneficjent wybiera działania, które chce zrealizować jako działania uzupełniające, zaznaczając odpowiednie pole)
Inne:
Załączniki:
Nazwa pliku:
$xforms-template-label$ $xforms-template-label$
Deklaracja wnioskodawcy:
Zgodnie z art. 297 § 1 kodeksu karnego, "Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".
Nie wszystkie pola zostały wypełnione poprawnie!