Loading...
Help
§
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA
Identyfikacja wniosku o dofinansowanie
Rodzaj zgłoszenia
1. Informacje ogólne o projekcie

I Tobie i nam zależy na jak najlepszym projekcie. W razie jakichkolwiek wątpliwości dzwoń lub pisz: 22 315 22 33, 22 315 22 54, 22 315 22 73, konkurs2.1-pytania@cppc.gov.pl . WAŻNE! Ten dokument stanowi zarówno wzór Opisu Założeń Projektu Informatycznego przedkładanego KRMC jak i wzór wniosku o dofinansowanie składanego do CPPC.

Aby wypełnić go poprawnie musisz przede wszystkim zapoznać się z następującymi dokumentami:

 • Kryteriami wyboru zatwierdzonymi Uchwałą nr 7/2018 Komitetu Monitorującego POPC z dnia 25 maja 2018 r.;
 • Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
 • Katalogiem wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej POPC na lata 2014-2020;
 • Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020;
 • Metodologią szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym.
Program operacyjny
Oś priorytetowa
Działanie
Numer naboru
Tytuł projektu
Podmiot wnioskujący do KRMC
Podmiotem, który w Twoim imieniu wnosi Opis Założeń Projektu Informatycznego do KRMC jest nadzorujący Twoją organizację Minister. Tu wpisz np. „Minister Finansów”, „Minister Cyfryzacji”.
Osoba do kontaktu
Nazwa Beneficjenta
Kwota wydatków kwalifikowalnych
Budżet projektu przedstawiasz w części „Analiza finansowo-ekonomiczna” (plik excel). Kwota wskazana w tym polu musi być zgodna z kwotą wskazaną w arkuszu nr 2 „Nakłady” w kolumnie „w tym wydatek/koszt kwalifikowany” w wierszu „Suma” oraz w arkuszu nr 6 „Wsk. rentowności; "Luka” w tabeli „Montaż finansowy”.
Dofinansowanie
Kwota wskazana w tym polu to kwota wskazana powyżej przemnożona przez procent wskazany w polu „Poziom dofinansowania k. kwalifikowanych w związku z prowadzeniem przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej” w arkuszu nr 1 „Założenia” części „Analiza finansowo-ekonomiczna”.
Krótki opis projektu
Opisz prostym językiem, zrozumiałym dla większości odbiorców, co zostanie zrobione w ramach projektu. Przede wszystkim opisz jaką sprawę dzięki e-usłudze załatwi obywatel oraz jakie usprawnienia uzyska grupa docelowa.
Rodzaj projektu
Okres realizacji projektu od
Wskazany w tym polu okres realizacji projektu to okres liczony od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do rzeczowego zakończenia projektu, rozumianego jako data podpisania ostatniego protokołu lub dokumentu równoważnego. Wskazany tu czas realizacji nie może być dłuższy niż 24 miesiące. Tego wymaga kryterium „Wykonalność projektu”. Tak rozumiany okres realizacji to nie to samo co faktyczny czas poświęcony przez Twoją organizację na rzecz osiągnięcia wszystkich celów Projektu. Składając wniosek o dofinansowanie musisz mieć ogłoszone kluczowe zamówienia publiczne. Część z nich mogłeś już nawet rozstrzygnąć. Niezależnie od faktycznego zaangażowania postępu rzeczowego data podana w wierszu „od” to zawsze data złożenia lub planowana data złożenia wniosku do CPPC (w zależności od tego czy jesteś na etapie uzyskiwania opinii KRMC czy składania wniosku do CPPC). Jeżeli posiadasz już pozytywną opinie KRMC i planujesz złożyć wniosek do CPPC np. 30 października 2018 r. wpisujesz w tym polu tę datę. Jeżeli faktyczne złożenie wniosku nastąpi np. 5 listopada (bo dopiero tego dnia wniosek został podpisany przez osobę upoważnioną) nie musisz aktualizować daty. Zostanie to poprawione na etapie zawierania umowy/porozumienia o dofinansowanie.
do
Tu wpisz planowaną datę podpisania ostatniego protokołu odbioru. Pamiętaj: okres realizacji nie może być dłuższy niż 24 miesiące.
Okres kwalifikowalności wydatków w projekcie od
Okres kwalifikowalności nie musi być tożsamy z okresem realizacji wskazanym powyżej. Może zaczynać się wcześniej, ale nie przed 1 stycznia 2014 r. Jednym z warunków kwalifikowalności wydatków jest poniesienie go we wskazanym w tym polu okresie kwalifikowalności. Sprawdź w dokumencie „Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” w sekcji 4.1.4 „Wydatki kwalifikowalne w projektach realizowanych w działaniu 2.1 w ramach „uproszczonej procedury” wydatki które możesz zakwalifikować w swoim projekcie i w wierszu „od” wpisz datę poniesienia pierwszego z nich. Możesz złożyć wniosek o dofinansowanie dotyczący trwającego, ale nie zakończonego projektu. Pamiętaj jednak, że ponosząc wydatki przed zawarciem umowy/porozumienia o dofinansowanie, musisz również przestrzegać wytycznych w zakresie kwalifikowalności.
do
Okres kwalifikowalności w projekcie nie może być dłuższy niż 45 dni od dnia zakończenia okresu realizacji projektu. Beneficjent składa ostatni wniosek o płatność (końcową) w terminie do 25 dni od dnia zakończenia okresu kwalifikowalności. Zatem po podpisaniu ostatniego protokołu odbioru masz jeszcze 45 dni na dokonanie niezbędnych płatności a następnie 25 dni na przygotowanie i złożenie wniosku o płatność końcową.
Typ projektu
Grupa projektów
Powiązanie ze strategiami
2. Klasyfikacja projektu
Zakres interwencji (dominujący)
Zakres interwencji (uzupełniający)
Jeżeli ponosisz wydatki w ramach cross-financingu, musisz wybrać co najmniej zakres pn. "Finansowanie krzyżowe…"
Forma finansowania
Typ obszaru realizacji
Rodzaj działalności gospodarczej
Temat uzupełniający
3. Informacje ogólne o Beneficjencie
Nazwa Beneficjenta
Typ Beneficjenta

Sam najlepiej wiesz, czy jesteś jednostką podległą czy nadzorowaną. Główne cechy podległości: hierarchiczne podporządkowanie i wynikająca z tego zależność służbowa i osobowa polegająca na braku prawnych ograniczeń w wydawaniu poleceń służbowych. Organ wyższy może wydać organowi niższemu w każdej sprawie polecenie służbowe.


Nadzór: kontrola wzbogacona o element władztwa administracyjnego. Nadzorujący ma prawo kontrolowania i oceniania prawidłowości działań jednostek nadzorowanych pod względem zgodności z prawem i wyznaczonymi celami oraz wytycznymi sposobu ich realizacji. Do nadzorującego należy prawo ustalania stanu faktycznego oraz korygowania działalności organu nadzorowanego.

Możliwość odzyskania VAT
Wartość „częściowo” należy wybrać w przypadku, gdy Wnioskodawca odlicza podatek VAT częściowo. Zgodnie z „Katalogiem wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” IZ POPC nie dopuszcza możliwości kwalifikowania podatku VAT w stosunku do wydatków, dla których beneficjent odlicza ten podatek częściowo wg proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT. Przykład: Budżet projektu składa się z 10 kosztów. W przypadku 8 podatek VAT jest kwalifikowalny w całości a w przypadku dwóch kosztów masz prawo do rozliczenia podatku VAT wg proporcji. W takiej sytuacji VAT dla tych dwóch pozycji będzie niekwalifikowalny w całości a w polu „Możliwość odzyskania VAT” wybierzesz opcję „Częściowo”.
Status Beneficjenta jako podatnika VAT
Adres korespondencyjny
Kraj Miejscowość Kod pocztowy
Ulica Numer domu Numer lokalu
Adres e-mail Adres ePUAP Telefon Faks
Osoby upoważnione do kontaktu
Podaj dane osoby, która dobrze zna Projekt i która odbiera telefony.
Imię Nazwisko Stanowisko
Adres e-mail Numer telefonu Numer faksu
 
 
4. E-usługi A2B/A2C tworzone w ramach Projektu
Nazwa tworzonej lub rozwijanej e-usługi
Typ e-usługi
Aktualny poziom e-dojrzałości
Docelowy poziom e-dojrzałości
Dotychczasowe funkcjonalności e-usługi (jeżeli dotyczy)
W formie uporządkowanej (np. poprzez zastosowanie punktorów) wskaż szczególne cechy lub elementy danej e-usługi wg. stanu poprzedzającego realizację Projektu. (maksymalnie 1000 znaków)
Nowe funkcjonalności e-usługi (szczególne cechy lub elementy)
W formie uporządkowanej (np. poprzez zastosowanie punktorów) wskaż szczególne cechy lub elementy danej e-usługi powstałe w wyniku realizacji Projektu. (maksymalnie 1000 znaków).
Sprawa (uprawnienie lub obowiązek) realizowana przez obywatela/przedsiębiorcę w ramach danej e-usługi.

Informacje podane przez Ciebie w tym punkcie muszą umożliwić ocenę aspektu a) i c) kryterium 10. „E-usługi publiczne”.

Elektroniczna usługa publiczna to działanie podejmowane przez podmiot publiczny, polegające na umożliwieniu usługobiorcy realizacji obowiązku lub uprawnienia określonego przepisem prawa, realizowane z udziałem usługobiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość tzn. bez jednoczesnej obecności stron. Załatwienie sprawy odbywa się z wykorzystaniem dokumentu elektronicznego zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z warunkami organizacyjno-technicznymi doręczania dokumentów elektronicznych. Wszystkie usługi powinny być przedstawiane z punktu widzenia usługobiorcy (nie usługodawcy) –jako konkretne sprawy, które można załatwić.

E-usługa to taka usługa, której świadczenie odbywa się za pomocą Internetu, jest zautomatyzowana (może wymagać niewielkiego udziału człowieka) i zdalna. Musi spełniać warunek udzielenia konkretnej odpowiedzi na konkretnie postawione pytanie/wniosek.

Pobranie informacji publicznej nie może być wykazywane jako e-usługa.

Usługa obejmuje opis pełnego procesu realizacji danej sprawy dotyczącej konkretnego zdarzenia życiowego i co do zasady powinna obejmować załatwienie sprawy od początku do końca. Zatem definiując e-usługę zwróć szczególną uwagę, aby dotyczyła ona określonej potrzeby życiowej interesariusza i obejmowała cały proces związany z załatwieniem tej potrzeby. Dla przykładu, w przypadku konieczności wymiany danego dokumentu lub konieczności pozyskania zaświadczenia, usługa powinna obejmować proces od jej zainicjowania (ze strony administracji lub obywatela) aż do uzyskania wnioskowanego dokumentu. Odrębną usługą nie jest natomiast informowanie o statusie sprawy czy też oferowanie usługi w różnych wersjach językowych.

Nie można dopuścić do sytuacji, aby e-usługa była de facto jedną czynnością w całym procesie i w ten sposób doprowadzić do nieuzasadnionego „mnożenia” liczby e-usług (np. sprawdzenie statusu rozpatrywania danej sprawy). Fragmentaryzacja usług to częsty błąd! W celu wykazania określonego poziomu dojrzałości elektronicznej usługi publicznej (A2B/A2C), usługi te definiuj w sposób jak najbardziej szczegółowy, opisane w sposób jasny, zrozumiały również dla oceniającego nieznającego szczegółowo specyfiki danego obszaru (unikaj żargonu branżowego i pamiętaj, że kwestie wydające się oczywistymi dla wnioskodawcy nie zawsze są oczywiste dla oceniającego projekt).

Tu również wskazujesz metodę autoryzacji użytkownika, w przypadku jeśli jest to wymagane.

Problemy/potrzeby wskazane w dokumentach strategicznych do rozwiązywania/zaspokajania których przyczynia się Projekt.
Wskaż w realizację jakiego celu strategicznego wpisuje się Twój projekt; należy wskazać, z jakiej strategii rozwoju, programów rozwoju lub innych dokumentów strategicznych rządu, właściwych z punktu widzenia rozwiązywanych problemów, wynika ten cel strategiczny.
Charakterystyka grupy docelowej
Musisz zrealizować założoną wartość docelową wskaźnika „Liczba załatwionych spraw”. Niezrealizowanie wskaźnika skutkuje korektą finansową. Aby to osiągnąć, musisz stworzyć e-usługę, z której chętnie będą korzystać jej potencjalni użytkownicy. Aby obywatel korzystał z e-usługi, musi odpowiadać ona jego rzeczywistym potrzebom i rozwiązywać jego rzeczywiste problemy. W tym punkcie scharakteryzuj swoją grupę docelową i opisz jej problemy. Z całego wniosku musi wynikać, że usługa jest dopasowana do potrzeb użytkownika. Problem (sytuacja problemowa) istnieje wówczas, gdy mamy do czynienia z różnicą pomiędzy stanem istniejącym a oczekiwanym (na przykład celem, normą, oczekiwaniem społecznym). Charakterystyka grupy docelowej może się składać np. z opisu:
 • grup odbiorców (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta), dla usługi A2B – grupy przedsiębiorców korzystających z usługi danego typu oraz typów użytkowników (ewentualnie organizacji, które oni reprezentują), którzy będą korzystali z wypracowanego w ramach projektu rozwiązania/usługi, zaznaczając typ dominujący (o ile zidentyfikowano),
 • zastosowanego sposobu identyfikacji ww. grup odbiorców,
 • liczebności grup (aktualnej i potencjalnej),
 • czynników motywujących lub zniechęcających do użytkowania wytwarzanego rozwiązania/usługi
 • dla poszczególnych grup użytkowników, działania, jakie zostaną podjęte celem aktywizacji każdej z grup.
 • zidentyfikowanych problemów i potrzeb, na które odpowiada projekt – analiza problemów i potrzeb powinna zostać przedstawiona w podziale na poszczególne typy użytkowników planowanego rozwiązania/usługi oraz w podziale na poszczególne e-usługi,
 • sposobu i metod (ilościowych i jakościowych) wykorzystanych w celu zidentyfikowania problemów i potrzeb aktualnych i potencjalnych odbiorców; przywołaj wyniki stosownych badań (np. ankietowych), analiz lub ekspertyz,
 • uwzględnionych pozytywnych i negatywnych doświadczeniach odbiorców usług i produktów wynikających z dotychczasowego sposobu świadczenia usług/realizacji procesów.
Unikaj sformułowań ogólnych, bez przywołania konkretnych szacunków (typu: „istnieje duże zapotrzebowanie społeczne na usługę/ przedsiębiorcy są zainteresowaniu skorzystaniem z usługi…).
Spełnione wymagania uzasadniające 3 poziom e-dojrzałości
W ramach POPC nie można finansować usług o 1 i 2 poziomie e-dojrzałości! Wymagania dla 3 poziomu e-dojrzałości: - Czy za pomocą systemu (dostęp z publicznie dostępnej strony internetowej) istnieje możliwość pobrania formularzy do wypełnienia? - Czy za pomocą systemu istnieje możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej wraz z załącznikami wymaganymi do uruchomienia procedury (procesu załatwienia sprawy - wszczęcie sprawy)? - Czy w ramach usługi zapewniono elektroniczną formę uwierzytelniania usługobiorcy? Uwagi:- Dokumenty lub inne obiekty fizyczne mogą być doręczane w formie tradycyjnej (łącznie z wymaganym osobistym stawiennictwem Wnioskodawcy w urzędzie). - Płatności mogą być dokonywane w formie tradycyjnej. - Formularz elektroniczny służący do zamówienia formularza nieelektronicznego (papierowego) jest traktowany jako poziom 2.
Spełnione wymagania uzasadniające 4 poziom e-dojrzałości (jeśli dotyczy)
Wymagania dla 4 poziomu e-dojrzałości: - Czy publicznie dostępna strona internetowa umożliwia załatwienie całej sprawy (realizację usługi publicznej) w formie elektronicznej, łącznie z uzyskaniem przez usługobiorcę dokumentów i doręczeniami? - Czy w procedurze brak dodatkowych czynności, które usługobiorca musiałby wykonać w formie nieelektronicznej (papierowej)? - Czy w przypadku, gdy w procedurze istnieje konieczność dokonania płatności będzie to możliwe w formie elektronicznej?
Spełnione wymagania uzasadniające 5 poziom e-dojrzałości (jeśli dotyczy)
Wymagania dla 5 poziomu e-dojrzałości: - Czy w ramach usługi udostępniono możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej, uprzednio wypełnionego danymi przez usługodawcę (danymi będącymi w posiadaniu usługodawcy)? - Czy w przypadku usług, w których nie ma konieczności składania wniosku usługodawca automatycznie dostarcza usługę w zakresie odpowiednim do sytuacji życiowej usługobiorcy? - Czy w przypadku, gdy w procedurze istnieje konieczność dokonania płatności usługodawca zapewni przekierowanie usługobiorcy do właściwego pośrednika dla dokonania płatności (operacja przekierowania musi zapewnić zachowanie kontekstu zdarzenia tzn. wszystkie pola niezbędne do zdefiniowania i wykonania płatności np. przelewu są wypełniane automatycznie przez system usługodawcy)?
 
 
5. Analiza i optymalizacja procesów biznesowych
5a. Realizacja sprawy
Realizacja sprawy przez obywatela – stan obecny
Tylko przyjęcie sposobu myślenia przyszłego użytkownika i spojrzenia na usługę z jego perspektywy pozwoli dostarczyć produkt, który będzie użyteczny i doceniony. Opisz jakie czynności aktualnie musi wykonać obywatel, aby załatwić sprawę, którą opisałeś w punkcie 4. Wszystkie procesy biznesowe opiszesz w punkcie 5b, tu skup się wyłącznie na czynnościach usługobiorcy.
Realizacja sprawy przez obywatela – stan docelowy
Opisz czynności, które będzie musiał wykonać usługobiorca w celu załatwienia sprawy po wdrożeniu e-usługi. Cyfrowa administracja ma pomagać załatwić sprawę klienta a nie pomagać w załatwieniu sprawy przez klienta. E-usługa powinna minimalizować wymagania wobec klienta.
Korzyści
Dzięki wdrożonej e-usłudze obywatel/przedsiębiorca ma załatwić sprawę szybciej i łatwiej. Najbardziej oczywistą korzyścią powinna być mniejsza liczba czynności, którą musi wykonać usługobiorca. Porównując stan obecny i docelowy wypisz różnice: np. czynności których już nie musi wykonać usługobiorca.
5b. Procesy biznesowe
W tym punkcie przedstaw informacje pozwalające ocenić aspekt „d” kryterium „E-usługi publiczne”. Kryterium nie określa, w jakiej formie masz przeprowadzić analizę procesów biznesowych. Możesz to zrobić w formie opisowej lub używając uznanych notacji, np. BPMN. Przygotowane w dedykowanym do tego programie diagramy procesów biznesowych możesz zagnieździć w polach poniżej składających się na punkt 5b jako odrębny plik.
Procesy biznesowe – stan obecny
Zaprezentuj analizę stanu aktualnego, tzn. przedstaw dotychczasowy sposób realizacji usług lub zadań. Możesz to zrobić w podziale na następujące elementy :
 • Dane – informacje dotyczące danych przetwarzanych w ramach procesów biznesowych,
 • Infrastruktura – architektura systemu, wykorzystywany sprzęt,
 • Aplikacje – oprogramowanie wspierające realizację procesów biznesowych.
W tej sekcji opisz:
 • jak obecnie zaspokajane są potrzeby w obszarze, którego dotyczy projekt,
 • jakie oprogramowanie jest wykorzystywane,
 • w jakim modelu biznesowym funkcjonują obecne rozwiązania (w przypadku oprogramowania należy ująć koszt nabycia oprogramowania), jego utrzymanie - dotyczy zarówno oprogramowania jak i infrastruktury oraz kwestie licencyjne,
 • jeżeli obecnie, w obszarze objętym projektem, nie są świadczone żadne usługi drogą elektroniczną lub brak jest standardów przetwarzania danych, opisz negatywne skutki tego stanu rzeczy dla interesariuszy. O ile to możliwe, podkreśl te skutki w kontekście konkurencyjności gospodarki lub innowacyjności przedsiębiorstw.
Procesy biznesowe – stan docelowy
Przedstaw docelowy stan procesów biznesowych „to be”. Nie cyfryzuj biurokracji! Zelektronizowana procedura nie może się tym różnić od tradycyjnego sposobu załatwienia sprawy, że wniosek wypełniany jest przy pomocy komputera. Powtarzamy raz jeszcze: Cyfrowa administracja ma pomagać załatwić sprawę klienta a nie pomagać w załatwieniu sprawy przez klienta. E-usługa powinna minimalizować wymagania wobec klienta. Wiele danych użytkownika znajduje się już w rejestrach lub w profilu użytkownika. Zidentyfikuj wszystkie dostępne źródła danych, które można wykorzystać podczas projektowania usługi. Jeśli jest to prawnie niemożliwe, napisz o tym. Zawsze pisz prosto. Opisuj procesy krok po kroku. Nie wymagaj od swego klienta danych które możesz zdobyć sam.
Korzyści
Przykładowymi mierzalnymi wyznacznikami optymalizacji procesów mogą być (wyrażone w liczbach bezwzględnych lub procentach):
 • skrócenie czasu obsługi danego zdarzenia życiowego (z punktu widzenia użytkownika) lub obsługi procesu po stronie organizacji (wyrażone w jednostce czasu);
 • zmniejszenie liczby kroków niezbędnych do wykonania po stronie użytkownika w celu załatwienia sprawy;
 • zmniejszenie liczby osób / jednostek / departamentów zaangażowanych w realizację procesu;
 • zmniejszenie liczby wymaganych dokumentów / załączników;
 • zwiększenie liczby (wolumenu, poszczególnych danych, zbiorów) pobieranych automatycznie, bez udziału użytkownika czy urzędników);
 • obniżenie kosztów realizacji procesu (po stronie użytkownika lub instytucji).
Tutaj zamieść plik dot. procesów biznesowych
Remove File Pobierz plik Usuń plik
5c. Interoperacyjność
Tu podajesz informację pozwalające ocenić aspekt „e” kryterium 10 „E-usługi publiczne”.
System teleinformatyczny, za pośrednictwem którego będzie świadczona usługa
Wskaż system teleinformatyczny, za pośrednictwem którego będzie świadczona usługa. Wykaż, czy i w jakim zakresie Twoje rozwiązanie będzie mogło być wykorzystywane przez inne organy administracji państwowej i czy w związku z tym zapewniona jest zgodność, rozumiana jako przydatność produktów, procesów lub usług przeznaczonych do wspólnego użytkowania, pod specyficznymi warunkami zapewniającymi spełnienie istotnych wymagań i przy braku niepożądanych oddziaływań.
Systemy teleinformatyczne administracji, z którymi system będzie się komunikował w celu świadczenia usługi
Wskaż systemy informatyczne administracji publicznej (rejestry administracji publicznej), z którymi system będzie się komunikował w celu świadczenia usługi i wymiany danych
5d. Informacje sektora publicznego
Udostępnianie informacji sektora publicznego
W tej sekcji opisz, czy – a jeżeli tak to w jaki sposób – wprowadzenie e-usługi przyczyni się do porządkowania rejestrów publicznych i do ponownego wykorzystania danych. W tym celu wskaż:
 • nowotworzone lub modernizowane rejestry publiczne,
 • które rejestry publiczne i w jaki sposób zostaną uporządkowane dzięki wprowadzeniu e-usług, uwzględniając przy tym zarówno aspekty finansowe, jak i techniczne,
 • czy, a jeżeli tak to w jaki sposób, e-usługa przyczynia się do ponownego wykorzystania danych sektora publicznego,
 • model i warunki ponownego wykorzystania danych zwracając uwagę na to, aby wybrany model faktycznie to zapewniał.
Uwaga: Pamiętaj, że nie wszystkie projekty muszą zmierzać do porządkowania rejestrów publicznych – obowiązek ten nie dotyczy projektów, które nie obejmują swym zakresem budowy lub modernizacji rejestrów. Wykazywanie „na siłę” rejestrów, które zostaną uporządkowane w ramach realizacji projektu może zostać ocenione negatywnie. Ponadto jeżeli w budowanym w ramach projektu systemie przetwarzane będą informacje sektora publicznego:
 • zadeklaruj, że będą one udostępniane przy użyciu publicznego API, umożliwiającego wymianę danych w sposób zautomatyzowany, bez użycia kluczy oraz w sposób zapewniający integralność danych,
 • wskaż, które z tych danych zostaną udostępnione.
Uwaga: Jeżeli w projekcie przewiduje się udostępnianie danych, powinny one być udostępniane na portalu danepubliczne.gov.pl. Sugeruje się również wykorzystanie minimalnych standardów API opracowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji i dostępnych na ww. portalu.
6a. Lista mierzalnych wskaźników projektu
W sytuacji, gdy zakres Projektu nie wiąże się z realizacją danego wskaźnika, należy wskazać „0,00”, jako wartość docelową. Wartość docelowa co najmniej jednego z dwóch wskaźników Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 -dwustronna interakcja, Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja musi być wyższa od „0”!
Wskaźniki kluczowe
Wskaźniki produktu
Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego
Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Wartość docelowa
Wskaźniki specyficzne dla programu
Wskaźniki produktu
Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa
6b. Uzasadnienie dla wskaźników w projekcie
Uzasadnienie doboru i przyjętej wartości docelowej wszystkich wskaźników
Przedstaw uzasadnienie doboru wskaźników oraz uzasadnij przyjęty poziom wartości docelowych wskaźników w kontekście celów i zakresu projektu. Uzasadnienia powinny dotyczyć wszystkich wskaźników, w przypadku których określono we wniosku o dofinansowanie wartość docelową. Wartości docelowe wybranych wskaźników muszą być określone w sposób realistyczny. Należy przedstawić wiarygodną metodykę oszacowania założonych wartości wskaźników, w tym opis poszczególnych wartości składających się na wartość docelową, opis czynników, które wzięto pod uwagę przy szacowaniu, wskazanie podmiotu dokonującego szacunków.
Sposób pomiaru wszystkich wskaźników
Wykaż, w jaki sposób dokonasz pomiaru osiągniętych, w wyniku realizacji projektu, wskaźników, np.: licznik, protokoły wykonania prac itp. oraz jaki podmiot będzie prowadził pomiar
7. Wykonalność projektu
7a. Zakres rzeczowy
Pamiętaj, że wymagamy aby wszystkie kluczowe dla uruchomienia e-usług postępowania przetargowe były już ogłoszone. Oznacza to, że część wydatków możesz ponieść przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Wszystkie wydatki kwalifikowane w projekcie, i te poniesione przed podpisaniem umowy jaki i te poniesione po zawarciu umowy muszą zostać poniesienie i udokumentowane na zasadach określonych w Wytycznych kwalifikowalności. Zamówienia o wartości od 50 000,00 PLN netto do progu PZP przed ogłoszeniem naboru muszą zostać upublicznione na stronie CPPC, a po ogłoszeniu konkursu a przed zawarciem umowy o dofinansowanie w bazie konkurencyjności.
Zadanie / zamówienie
Zasada jest prosta: jeden przetarg to jedno zadanie. Wyjątkiem od tej zasady są zamówienia poniżej progu PZP. Te możesz w zależności od ich zakresu merytorycznego zagregować w jedną lub więcej pozycji.
Nazwa zadania Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/czas realizacji/podmiot działania Tryb zamówienia Status zamówienia Data rozstrzygnięcia / wszczęcia / zaplanowana data wszczęcia
Jeżeli w kolumnie obok wpisałeś „postępowanie zakończone”, wskazujesz tu datę zakończenia postępowania. Jeżeli w kolumnie obok wpisałeś „postępowanie wszczęte” wskazujesz tu datę wszczęcia postępowania. Jeżeli w kolumnie obok wpisałeś „postępowanie planowane” tu wskazujesz planowaną datę wszczęcia postępowania.
 
 
7b. Kamienie milowe
Kamienie milowe Opis funkcjonalny kamienia milowego
należy w sposób funkcjonalny opisać kamień milowy wskazując na bezpośredni produkt finalny danego kamienia milowego projektu. Na zakończenie kamienia mają powstać realne, mierzalne produkty.
Planowana data zakończenia
należy wpisać datę, planowanego osiągniecia produktów kamienia milowego projektu.
Data punktu krytycznego
należy wpisać termin, którego przekroczenie dla danego kamienia milowego stanowi zagrożenie dla realizacji tego kamienia milowego lub całego projektu. Data punktu krytycznego, co do zasady, powinna być wcześniejszą datą, niż data punktu ostatecznego.
Data punktu ostatecznego
należy wpisać termin, po przekroczeniu którego dla danego kamienia milowego nie ma możliwości zrealizowania tego kamienia milowego bądź projektu zgodnie z założeniami. Należy mieć na względzie że daty planowanego zakończenia, punktu krytycznego i ostatecznego nie powinny być tożsame, powinny uwzględniać horyzont czasowy umożliwiający podjęcie stosownych działań zaradczych i naprawczych zgodnie z definicją dat oraz umożliwiających prawidłową i terminową realizację projektu zgodnie z jego założeniami
 
 
7c. Harmonogram projektu
Nazwa produktu Rok pierwszy
Pierwszy rok okresu realizacji projektu. W Twoim przypadku będzie to okres zaczynąjący się od i trwający 12 miesięcy
Rok drugi
1
„1” oznacza pierwszy miesiąc realizacji projektu. W Twoim przypadku jest to . Zatem zawsze jest to miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Ten harmonogram pełni funkcję analogiczną do diagramu Gantta. M. in. na podstawie tego harmonogramu eksperci ocenią czy Twój projekt może zostać zrealizowany w 24 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli w momencie składania wniosku masz już odebraną część produktów oczywiście uwzględniasz je w tym punkcie i „zaczerniasz” dla nich pierwszy kwadrat z lewej. Będzie to dla nas oznaczało, że produkt został już odebrany.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zadanie utożsamione z przetargiem
$xforms-template-label$ $xforms-template-label$
Koszty (PLN)
7d. Gotowość legislacyjna
Informacje przedstawione w sekcji 7d muszą pozwolić na ocenę aspektu „b” z kryterium 3 „Kwalifikowalność projektu”: Projekt posiada gotowość legislacyjną: Projekt posiada gotowość legislacyjną, tj.: na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie nie było potrzeby wprowadzenia zmiany ustawowej niezbędnej do realizacji projektu. Jeśli dla realizacji projektu niezbędna jest zmiana na poziomie rozporządzenia Rady Ministrów: uzgodnienia wewnątrzresortowe dla projektu rozporządzenia zostaną zakończone przed zakończeniem oceny projektu (stan prac legislacyjnych będzie badany w trakcie oceny).
Akty prawne, na podstawie których realizowana jest usługa
W tym miejscu wskaż wszystkie akty prawne (z podziałem na obowiązujące/uchwalone, procedowane i planowane), z odwołaniem do stosownych jednostek redakcyjnych, na podstawie których świadczona jest dana e-usługa. Opisz nie tylko kluczowe akty prawne regulujące obszar, którego dotyczy projekt, ale również te mogące mieć wpływ na projekt. Realizacja Twojego projektu nie może wymagać zmiany na poziomie ustawowym. Jeżeli dla realizacji Projektu niezbędna jest zmiana na poziomie rozporządzenia Rady Ministrów, muszą być ukończone uzgodnienia międzyresortowe. Rozporządzenia mogą być wydawane przez Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i Ministrów. Definicja kryterium odnosi się jedynie do rozporządzenia Rady Ministrów. Nie określono stopnia postępu procesu legislacji dla rozporządzeń wydawanych przez Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, ale w swoim opisie musisz odnieść się do wszystkich aktów prawnych, a więc w tym i rozporządzeń wydawanych przez Ministra i Prezesa RM. Weryfikacji podlega również wykonalność projektu w okresie 24 miesięcy. Dlatego, jeżeli w obszarze dotyczącym projektu będą podejmowane zmiany na poziomie rozporządzeń Ministrów lub Prezesa RM, przedstaw planowany harmonogram zmian legislacyjnych. Podaj przewidywaną datę zakończenia wszystkich niezbędnych wymaganych zmian legislacyjnych. Data ta powinna być zaplanowana w taki sposób, aby umożliwić skuteczne wdrażanie projektu (terminowe uruchamianie produktów i usług).
Proces legislacyjny RCL
Podaj bezpośredni link do procedowanych aktów prawnych na stronie Rządowego Centrum Legislacji (https://legislacja.rcl.gov.pl ), które opisałeś w punkcie powyżej.
Możliwość realizacji Projektu w istniejącym otoczeniu prawnym
Opisz wnioski z przeprowadzonej analizy (wskaż, czy projekt może być realizowany w aktualnym otoczeniu prawnym).
7e. Warunki organizacyjne
Zespół projektowy i jego doświadczenie. Metodyka zarządzania Projektem
Informacje podane w tym punkcie muszą pozwolić ocenić kryterium „Wykonalność projektu”. Opisz skład zespołu projektowego i jego kompetencje. Opisz zasoby posiadane i pozyskane. Pamiętaj, że mile widziana jest współpraca z innymi zespołami które już świadczą e-usługi. Korzystaj z doświadczeń i wymiany dobrych praktyk z innymi zespołami odpowiedzialnymi za budowanie i utrzymanie usług publicznych. Wskaż metodykę zarządzania.
Metodyka wytwarzania oprogramowania
Kryteria nie sugerują żadnej metodyki. Nie mniej jednak istotne jest, abyś zaplanował udział użytkowników na możliwie wczesnym etapie definiowania usług i funkcjonalności oraz ich partycypację w całym cyklu wytwarzania usług, a także badaniu satysfakcji po ich uruchomieniu. Najlepsze są metodyki zwinne.
8. Pomoc publiczna
Aby poprawnie wypełnić punkt 8 musisz przeanalizować dokument Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym
Bez pomocy publicznej
Pomoc publiczna
8a. Prawidłowość oszacowania wnioskowanego dofinansowania zgodnie z dokumentem: "Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym" wraz z uzasadnieniem.
8b. Uzasadnienie dla udzielenia wsparcia w formie pomocy indywidualnej podlegającej obowiązki notyfikacji na podstawie art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
W sytuacji, gdy wsparcie będzie spełniało przesłanki pomocy publicznej, a prowadzona działalność gospodarcza w rozumieniu unijnym nie spełnia znamion działalności pomocniczej i jednocześnie niemożliwe jest zastosowanie „Metodologii…” w zakresie obniżenia dofinansowania w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej niebędącej działalnością pomocniczą, bądź wnioskodawca nie chce poddać się jej reżimowi, należy uzasadnić udzielenie wsparcia w formie pomocy indywidualnej podlegającej obowiązkowi notyfikacji na podstawie art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
8c. Monitorowanie działalności gospodarczej
Wskaźnik monitorujący
Inne:
Sposób amortyzacji
9. Wpływ Projektu na zasady horyzontalne Unii Europejskiej wymienione w rozporządzeniu 1303/2013
Pozytywny wpływ projektu na zasadę niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Przedstaw informacje, o których mowa w definicji kryterium Pozytywny wpływ na zasadę niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn
Przedstaw informacje, o których mowa w definicji kryterium Zgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
Zgodność projektu z zasadami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju
Przedstaw informacje, o których mowa w definicji kryterium Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju.
10. Uzasadnienie wysokości planowanych kosztów w podziale na zadania
Zadanie Uzasadnienie
11. Koncepcja promocji projektu
Rodzaj projektu
Obowiazki Beneficjenta
Rekomendowane (dodatkowe) działania informacyjne i promocyjne (Beneficjent wybiera działania, które chce zrealizować jako działania uzupełniające, zaznaczając odpowiednie pole)
Inne:
Tutaj zamieść plik analizy finansowo-ekonomicznej
Remove File Pobierz plik Usuń plik
Tutaj zamieść dokument potwierdzający prawo do reprezentacji Wnioskodawcy dla osoby podpisującej wniosek o dofinansowanie
Remove File Pobierz plik Usuń plik
Deklaracja wnioskodawcy:
Zgodnie z art. 297 § 1 kodeksu karnego, "Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".
Nie wszystkie pola zostały wypełnione poprawnie!