Loading...
Help
WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU
Oś I
Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie 1.1
Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

ZDALNA SZKOŁA
Rodzaj zgłoszenia
1. Informacje o Beneficjencie
Skrócona nazwa Beneficjenta
Nazwa Beneficjenta
Możliwość odzyskania VAT
Adres siedziby
Kraj Miejscowość Kod pocztowy
Ulica Numer domu Numer lokalu
Adres e-mail Adres ePUAP Telefon Faks
Osoby upoważnione do kontaktu
Imię Nazwisko Stanowisko
Adres e-mail Numer telefonu Numer faksu
 
 
Maksymalna kwota grantu
2. Sprzęt
Proszę o wskazanie szacowanej liczby podmiotów objętych wsparciem (od-do)
Szkoły
Od Do
- w tym:
Nauczyciele
Od Do
Uczniowie
Od Do
3. Budżet
Rodzaj sprzętu (wskaźnik produktu) Cena jednostkowa Liczba sztuk Kwota ogółem (cena jednostkowa * liczba sztuk) Przeznaczenie i parametry sprzętu (w tym przeznaczenie: liczba wspartych szkół - wskaźnik rezultatu)
Łącznie
- w tym VAT
Deklaracja wnioskodawcy:
Zgodnie z art. 297 § 1 kodeksu karnego, "Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".
Nie wszystkie pola zostały wypełnione poprawnie!
Po zakończonej pracy wniosek należy zapisać do pliku XML, klikając na przycisk "Zapisz wniosek do pliku XML", znajdujący się u góry wniosku.
Następnie należy wygenerować plik PDF, klikając na przycisk "Generuj PDF z pliku XML wniosku" i wskazując zapisany plik XML wniosku.
Przesłać należy te dwa pliki (XML i PDF).