Deklaracja Dostępności dla strony internetowej Generatora wniosków - Program Operacyjny Polska Cyfrowa Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Generatora wniosków - Program Operacyjny Polska Cyfrowa Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-21.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt e-mail: dostepnosc@cppc.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 315 22 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

  Dostępność architektoniczna

  Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa

  Do budynku prowadzi jedno wejście dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim i osób niewidzących lub słabowidzących.
  Do budynku CPPC można dojechać samodzielnie (parking przed budynkiem w strefie płatnego parkowania; przed wejściem głównym znajduje się oznakowane miejsce postojowe przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych) lub środkami komunikacji publicznej.
  Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanki Powązkowska 01, 02; Rondo "Radosława" 04; Niska 03
  Dojazd tramwajem: przystanki Powązkowska 03, 04; Niska 03, 04
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.
  Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach budynku. W budynku jest winda, do której zapewniony jest dojazd z poziomu terenu. Drzwi windy są automatyczne przesuwne. Sygnalizacja optyczna i dźwiękowa umożliwia łatwą identyfikację dźwigu, a wszelkim zastosowanym oznaczeniom wizualnym towarzyszy równorzędny komunikat głosowy informujący o położeniu kabiny.
  Panel przycisków w kabinie windy znajduje się po lewej stronie kabiny na wysokości ok. 1 m odległości od podłogi. Przyciski w windzie są dobrze widoczne, kontrastowe, o średnicy ok. 20 mm, dodatkowo oznaczone alfabetem Braille’a, natomiast przyjęcie wezwania sygnalizowane jest ich podświetleniem.
  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w części przy salach konferencyjnych.
  W CPPC nie ma pętli indukcyjnych.
  Każdej osobie z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się na recepcję, zostanie przydzielony ASYSTENT, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwianiu spraw i opiekę bytową na terenie Centrum.
  W CPPC można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Potrzebę skorzystania z tej usługi należy zgłosić z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem poprzez: